Signalizacijos naudojimo rekomendacijos

 
Elektronine apsauga saugomų patalpų signalizacijos sistemos naudojimo taisyklės 
 
           1. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:
           1.1. Apsaugos sutartis – Negyvenamųjų patalpų elektroninės apsaugos sutartis, sudaryta tarp UAB „Apsaugos komanda“ ir Užsakovo.
           1.2. Užsakovas – juridinis asmuo arba fizinis asmuo, sudaręs su UAB „Apsaugos komanda“ Apsaugos sutartį dėl negyvenamųjų patalpų elektroninės apsaugos.
Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos ir aiškinamos taip, kaip tai yra daroma Apsaugos sutartyje. 
           2. Šios taisyklės nustato UAB „Apsaugos komanda“ pagal Apsaugos sutartis saugomuose objektuose įrengtos signalizacijos sistemos įjungimo, išjungimo, naudojimo tvarką.
           3. Saugomo objekto signalizacijos įjungimo/išjungimo kodus Užsakovas gali suteikti (pranešti) tik patikėtinių sąraše įrašytiems Patikėtiniams.
           4. Pasikeitus bent vienam iš Patikėtinių arba pateiktame sąraše nurodytiems jo duomenims, Užsakovas privalo raštiškai pateikti naujus duomenis UAB „Apsaugos komanda“. Duomenų pasikeitimas įsigalioja rašto įteikimo UAB „Apsaugos komanda“ dieną, jeigu Užsakovas rašte nenurodo vėlesnės įsigaliojimo dienos. Pranešant apie Patikėtinių sąrašo pasikeitimus paprastai pateikiamas visas naujas Patikėtinių sąrašas, jame nurodant, kad ankstesnis Patikėtinių sąrašas netenka galios.
           5. Saugomame objekte turi būti paskirtas signalizacijos sistemos administratorius, kuris turi pagrindinį signalizacijos sistemos kodą ir skiria kodus kitiems šios sistemos vartotojams (Patikėtiniams) pagal principą „vienas kodas - vienas vartotojas“.
           6. Patikėtinis privalo:
           6.1. Užtikrinti, kad įjungus signalizacijos sistemą Saugomo objekto išorinės durys būtų užrakintos, langai ir orlaidės būtų uždaryti.
           6.2. Užtikrinti, kad įjungus signalizacijos sistemą Saugomame objekte neliktų žmonių, gyvūnų, kad nebūtų uždengti judesio davikliai. Jeigu patalpose lieka sargas, apie tai iš anksto telefonu pranešti UAB „Apsaugos komanda“ stebėjimo pulto operatoriui.
           6.3. Užtikrinti, kad, įjungus Saugomo objekto signalizacijos sistemą, jame nebūtų paliekami neišjungti elektros, dujų ir kitokie prietaisai, galintys sukelti gaisrą arba klaidingus signalizacijos suveikimus.
           7.Patikėtinis, šnekėdamas telefonu su UAB „Apsaugos komanda“ stebėjimo pulto operatoriumi, savo tapatybės patvirtinimui privalo pasakyti savo vardą ir pavardę (jei Apsaugos sutartyje nustatyta – tai ir slaptažodį). Asmuo, telefonu nurodęs minėtus duomenis, kurie atitinka Užsakovo raštiškai pateiktuosius UAB „Apsaugos komanda“, laikomas Patikėtiniu, turinčiu teisę uždaryti ar atidaryti Saugomą objektą bei įjungti ar išjungti signalizacijos sistemą, jei Užsakovas raštiškai Apsaugos sutartyje nustatyta tvarka dėl to nėra nurodęs kitaip.
           8. Jei įvyko signalizacijos suveikimas Saugomo objekto atidarymo metu, Patikėtinis, tuo metu atidarantis patalpas, privalo paskambinti į UAB „Apsaugos komanda“ stebėjimo pultą telefonu ir jo operatoriui pasakyti Saugomo objekto pavadinimą ir savo tapatybę įrodančius duomenis (taisyklių 7 punktas).
           9. Jei Patikėtinis užeiną į Saugomą objektą bei išjungia signalizacijos sistemą neleistinu laiku, jis privalo paskambinti UAB „Apsaugos komanda“ stebėjimo pulto operatoriui ir pasakyti Saugomo objekto pavadinimą ir savo tapatybę įrodančius duomenis (taisyklių 7 punktas). Neleistinas laikas – Užsakovo nurodytas ir Apsaugos sutartyje įrašytas Saugomo objekto saugojimo laikas, kai Saugomame objekte paprastai nebūna žmonių.
          10. Kiekvienas Patikėtinis, turintis teisę išjungti Saugomo objekto signalizacijos sistemą, ir esantis Saugomame objekte turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir UAB „Apsaugos komanda“ apsaugos darbuotojų reikalavimu jį pateikti.