fbpx
Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo politika

Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo politika

2022-01-21

BENDROSIOS NUOSTATOS

Mes, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta UAB „Apsaugos komanda“, šia darbuotojų asmens duomenų tvarkymo politika (toliau – Duomenų tvarkymo politika) nustatome pagrindines gaires ir nuostatas, kurių mes įsipareigojame laikytis ir vykdyti tvarkydami mums patikėtus ar kitaip surinktus savo darbuotojų ir (ar) siekiančių pas mus įsidarbinti asmenų asmens duomenis.

Šioje Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo politikoje pateikiami glausti atsakymai į tokius klausimus:

 • kokiais duomenų tvarkymo principais mes vadovaujamės?
 • kokius duomenis ir kokiems tikslams mes renkame?
 • kaip ilgai mes tvarkome duomenis?
 • kam mūsų tvarkomi asmens duomenys gali būti atskleisti?
 • kaip mes užtikriname mūsų tvarkomų asmens duomenų saugumą?
 • kokias teises turi asmenys, kurių asmens duomenis mes tvarkome?
 • kaip įgyvendinti teisę pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo?

Ši Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo politika parengta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų apsaugai taikytinais teisės aktais.

Mes pasiliekame teisę bet kada vienašališkai savo nuožiūra keisti šią Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo politiką paskelbdami naują jos tekstą savo interneto svetainėje.

KOKIAIS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAIS MES VADOVAUJAMĖS?

Tvarkydami asmens duomenis mes įsipareigojame vadovautis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 5 straipsnyje įtvirtintais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais principais, pagal kuriuos asmens duomenys turi būti:

 • duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
 • renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus Bendrojo duomenų apsaugos reglamento numatytas išimtis;
 • adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant nusistatytų tikslų;
 • nuolat tikslūs ir prireikus atnaujinami;
 • laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina iš anksto nusistatytais tikslais (su Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytomis išimtimis);
 • tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas techninis ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

KOKIUS DUOMENIS IR KOKIEMS TIKSLAMS MES RENKAME?

Priklausomai nuo duomenų tvarkymo tikslų mes, pasiremdami Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalyje numatytomis nuostatomis, renkame ir tvarkome tokius žemiau nurodytus asmens duomenis.

Pretenduojančio įsidarbinti asmens duomenis

Pretenduojančio pas mus įsidarbinti asmens duomenis mes renkame turėdami tikslą įvertinti jo tinkamumą eiti atitinkamas pareigas ir galimybę sudaryti su juo darbo sutartį. Toks duomenų tvarkymo tikslas grindžiamas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punkto nuostatomis.

Šiuo tikslu mes prašome tokio asmens pateikti mums apie save bendrus duomenis (vardą ir pavardę, gimimo datą, duomenis susisiekimui (telefono numerį, elektroninio pašto adresą), pilietybę) ir tinkamumo pareigoms, į kurias pretenduojama, įvertinimui reikalingus duomenis (apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, specialių teisių (vairuoti transporto priemones, laikyti ginklus, dirbti apsaugos darbuotojo pareigose ir kt.) turėjimą, darbinę patirtį, teistumus (teisės aktų numatytais atvejais, pavyzdžiui, siekiant įsidarbinti apsaugos darbuotoju), sveikatos duomenis ir kt.). Šių duomenų nepateikus pretendento galimybės įsidarbinti pas mus nebus vertinamos.

Rinkdami šiuos duomenis mes galime paprašyti pretendentui užpildyti ir pateikti mums atitinkamos formos anketas.

Pretenduojantis įsidarbinti pas mus asmuo savo nuožiūra gali pateikti ir daugiau asmens duomenų apie save. Tokiu atveju mes laikysime, kad gavome tokio asmens sutikimą tokių jo papildomai pateiktų duomenų tvarkymui aukščiau nurodytu tikslu (įvertinti jo tinkamumą eiti atitinkamas pareigas). Pretenduojantis bet kada gali atšaukti savo sutikimą dėl tokių duomenų tvarkymo. Tokių papildomų duomenų nepateikimas neužkerta kelio pretenduojančio įsidarbinti vertinimui.

Ketinančio atlikti savanorišką praktiką asmens duomenis

Ketinančio pas mus atlikti savanorišką praktiką ir siekiančio tinkamai pasirinkti profesiją, pagilinti savo praktines žinias ar įgyti naujų asmens duomenis mes renkame ir tvarkome tikslu sudaryti su praktikantu savanoriškos praktikos sutartį bei ją vykdyti ir apskaityti. Toks duomenų tvarkymo tikslas grindžiamas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punkto nuostatomis.

Šiuo tikslu mes prašome tokio asmens pateikti mums apie save bendrus duomenis (vardą ir pavardę, gimimo datą, duomenis susisiekimui (telefono numerį, elektroninio pašto adresą), ir tinkamumo praktikai, kurią atlikti ketina reikalingus duomenis (apie studijas, mokymąsi), kad galėtume sudaryti su praktikantu savanoriškos praktikos sutartį ir leistume jam ją atlikti. Šių duomenų nepateikus praktikantui galimybė atlikti savanorišką praktiką pas mus nebus sudaroma. 

Ketinantis pas mus atlikti praktiką asmuo savo nuožiūra gali pateikti ir daugiau asmens duomenų apie save. Tokiu atveju mes laikysime, kad gavome tokio asmens sutikimą tokių jo papildomai pateiktų duomenų tvarkymui aukščiau nurodytu tikslu (įvertinti jo tinkamumą eiti atitinkamas pareigas). Praktikantas bet kada gali atšaukti savo sutikimą dėl tokių duomenų tvarkymo. Tokių papildomų duomenų nepateikimas neužkerta kelio praktikantui pas mus atlikti praktiką.

Darbuotojų asmens duomenis

Darbuotojo asmens duomenis mes renkame ir tvarkome šiais tikslais:

 • darbo sutarties sudarymo, vykdymo ir apskaitos. Šiuo tikslu mes renkame ir tvarkome šiuos darbuotojų duomenis: vardą ir pavardę, gyvenamosios vietos adresą, gimimo datą, pilietybę, banko sąskaitos numerį (darbuotojui sutikus), socialinio draudimo numerį, išsilavinimą ir kvalifikaciją; teisės aktuose numatytais atvejais mes privalome tvarkyti duomenis apie asmens kodą ir (ar) sveikatą;
 • mūsų, kaip darbdavio, prievolių darbuotojui ir (arba) tretiesiems asmenims (įskaitant valstybės institucijas ir įstaigas), nustatytų atitinkamuose teisės aktuose, vykdymo. Šiuo tikslu mes renkame ir tvarkome šiuos darbuotojų duomenis (priklausomai nuo einamų pareigų): sveikatos duomenis, duomenis apie teistumus, šeiminę padėtį;
 • susisiekimui su darbuotoju ne darbo metu. Šiuo tikslu mes renkame ir tvarkome šiuos darbuotojų duomenis: gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą. 
 • darbo funkcijų vykdymui, vykdymo fiksavimui ir kontrolei. Šiuo tikslu mes renkame ir tvarkome šiuos darbuotojų duomenis: pareigas, vardą ir pavardę, dalykinių pokalbių su mūsų klientais ir kitais interesantais įrašus, darbuotojo judėjimo ir buvimo konkrečioje vietoje konkrečiu laiku duomenis, darbo ir poilsio (įskaitant atostogas) laiką, darbo funkcijų vykdymui naudojamų telefonų ir kompiuterinės įrangos duomenis (duomenis apie išeinančius ir gaunamus skambučius, jų trukmę, unikalius identifikacinius prisijungimo duomenis ir kt.), dalykinio susirašinėjimo elektroniniu paštu duomenis, duomenis, susijusius su darbuotojui suplanuotų pavestų užduočių vykdymu, atlikimu ir rezultatais, susistemintas rinkmenas apie darbo priemonių ir įrangos išdavimą, išdavimo sąlygas,  darbo vietų vaizdo įrašų duomenis, elektroninių praėjimo į patalpas prietaisų (kortelių ir pan.) panaudojimo duomenys. Šiuos duomenis mes taip pat galime panaudoti mūsų darbuotojų mokymo ir (ar) kvalifikacijos kėlimo tikslais, taip pat kaip įrodymus apie konkrečias su paslaugos teikimu susijusias situacijas mūsų klientams ir (arba) ginčus nagrinėjančioms institucijoms.
 • mūsų patalpose esančių darbuotojų, klientų, kitų asmenų ir patalpų saugumo užtikrinimui. Šiuo tikslu kai kuriose mūsų patalpose vykdomas vaizdo stebėjimas ir įrašymas, elektroninių praėjimo į patalpas prietaisų (kortelių ir pan.) panaudojimo duomenys.
 • darbo (tarnybiniam) pažymėjimui pagaminti. Šiuo tikslu mes renkame ir tvarkome asmens atvaizdą, leidžiantį jį susieti su jo tapatybę patvirtinančiais duomenimis.
 • išorės komunikacijai. Šiuo tikslu mes renkame ir tvarkome UAB „Apsaugos komanda“ vadovų bei kitų darbuotojų, kurių pareigos yra susijusios su UAB „Apsaugos komanda“ reprezentavimu, komunikacija su UAB „Apsaugos komanda“ klientais, partneriais ir kt. atvaizdą, vardą, pavardę, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Šie darbuotojų asmens duomenys gali būti naudojami paskelbiant juos UAB „Apsaugos komanda“ interneto svetainėje.
 • organizuojant darbuotojų darbą nuotoliniu būdu. Šiuo tikslu mes renkame ir tvarkome tokius asmens duomenis kaip konkretaus darbuotojo darbo nuotoliniu būdu faktas, režimas, nuotolinio darbo vietos adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas, duomenis, susijusius su darbuotojui suplanuotų pavestų užduočių vykdymu, atlikimu ir rezultatais. Jei nuotoliniam darbui darbuotojui bus išduodamos darbo priemonės ir/ar įranga (kompiuteris, mobilusis įrenginys ir kita), mes taip pat rinksime ir tvarkysime susistemintas rinkmenas apie tokių darbo priemonių ir įrangos išdavimą, išdavimo sąlygas, darbo funkcijų vykdymui nuotoliniu būdu naudojamų telefonų ir kompiuterinės įrangos duomenis (duomenis apie išeinančius ir gaunamus skambučius, jų trukmę, unikalius identifikacinius prisijungimo duomenis ir kt.), dalykinio susirašinėjimo elektroniniu paštu duomenis. Jei nuotoliniam darbo funkcijų atlikimui darbuotojas naudosis savo asmeniniu kompiuteriu, mes rinksime ir tvarkysime jo IP adresą. Be to UAB „Apsaugos komanda“ gali pareikalauti, o darbuotojas privalės pateikti savo nuotoliniam darbui naudojamas darbo priemones (kompiuterį, mobilųjį įrenginį ir kita), kad būtų patikrintas jų saugumas.

Duomenų rinkimo teisinis pagrindas

Tokie aukščiau nurodyti duomenų tvarkymo tikslai grindžiami Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c ir f ir 9 straipsnio 2 dalies b punktų nuostatomis.

Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu

Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu nesutikti su jo asmens duomenų tvarkymu aukščiau nurodytais tikslais, pateikdamas mums laisvos formos pranešimą žemiau nurodytais adresais. Aptariamas duomenų subjekto pareiškimas apie nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo mums nėra automatiškai privalomas, todėl gali būti neįvykdytas (jeigu laikysime, kad konkrečiu atveju siekiami apginti duomenų subjekto teisėti interesai nėra viršesni už aukščiau nurodytus mūsų interesus arba jeigu konkrečių duomenų rinkimas mums yra privalomas pagal taikytinus teisės aktus).

Duomenų rinkimo būdai

Darbuotojų asmens duomenis, reikalingus darbo sutarties sudarymo, vykdymo ir apskaitos, mūsų, kaip darbdavio, prievolių vykdymui ir susisiekimui su darbuotoju ne darbo metu, mes renkame tiesiogiai iš jo. Konkrečių asmens duomenų nustatymui mes prašome pateikti atitinkamus dokumentus arba pasidarome jų kopijas (pavyzdžiui, asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, vairuotojo pažymėjimą, kompetentingų institucijų ar asmenų išduotas pažymas apie teistumus arba sveikatą).

Darbuotojų asmens duomenis, reikalingus darbo funkcijų įvykdymo fiksavimui ir kontrolei, mes renkame tiesiogiai iš darbuotojų (pokalbiai telefonu) ir (arba) iš trečiųjų asmenų (buvimo vietos nustatymo paslaugų teikėjų, mobilaus ryšio teikėjų).

Darbuotojų asmens duomenis, reikalingus organizuoti nuotolinį darbuotojų darbą, mes renkame tiesiogiai iš darbuotojų (nuotolinio darbo vietos adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas) ir (arba) gauname iš nuotoliniam darbui naudojamų darbo priemonių (kompiuterinės įrangos IP adresus, duomenis apie išeinančius ir gaunamus skambučius, jų trukmę, unikalius identifikacinius prisijungimo duomenis ir kt.).

Teisė nepateikti duomenų ir nepateikimo pasekmės

Išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus, kai be atitinkamų duomenų įdarbinti draudžiama (pavyzdžiui pareigose, į kurias negalima priimti nepasitikrinusių sveikatą arba nepateikus duomenų apie teistumą), darbuotojas gali nepateikti savo asmens duomenų, kurie mums reikalingi mūsų, kaip darbdavio, prievolėms darbuotojui vykdyti (pavyzdžiui, apie savo šeiminę padėtį). Tačiau tokiu atveju darbuotojas gali užkirsti kelią sau pasinaudoti teisės aktuose numatytomis atitinkamomis teisėmis (pavyzdžiui, nepateikęs mums duomenų apie savo šeiminę padėtį, darbuotojas negalės pasinaudoti Darbo kodekse numatyta teise į papildomą atostogų laiką).

Detalesnė ir konkretesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama duomenų iš darbuotojo rinkimo metu.

Darbuotojo nuožiūra pateiktų duomenų tvarkymas

Darbuotojas savo nuožiūra gali pateikti ir daugiau asmens duomenų apie save, nurodyti kontaktinio asmens (pav. artimojo, šeimos nario ir pan.) su kuriuo būtų galima susisiekti nelaimingo atsitikimo ar nelaimės atveju. Tokiu atveju, jei darbuotojas dėl bet kokių priežaščių savo nuožiūra pateikia daugiau asmens duomenų, mes laikysime, kad tvarkome tokius jo pateiktus duomenis jo sutikimu/prašymu. Darbuotojas bet kada gali atšaukti savo sutikimą/prašymą dėl tokių duomenų tvarkymo. Tokių papildomų duomenų nepateikimas neužkerta kelio dirbti UAB „Apsaugos komanda“ ir/arba pasinaudoti teisės aktuose numatytomis atitinkamomis teisėmis. 

KAIP ILGAI MES TVARKOME DUOMENIS?

Tvarkydami asmens duomenis mes vadovaujamės principu, kad duomenys tvarkomi ne ilgiau nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais jie yra tvarkomi. Duomenų tvarkymo terminai nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu priklausomai nuo duomenų kategorijų, tvarkymo pagrindų ir tikslų, taip pat vadovaujantis kitais taikytinais teisės aktais (Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos pajamų mokesčio įstatymu ir kt. įstatymais bei poįstatyminiais teisės aktais). Vaizdo įrašų duomenis mes saugome 4 paras.

Manydami, kad su konkrečiu darbuotoju (ar siekiančiu pas mus įsidarbinti asmeniu) gali kilti teisinis ginčas, mes su tokia asmeniu susijusius duomenis saugome visą galiojančiuose įstatymuose nustatytą atitinkamą ieškinio senaties terminą (priklausomai nuo galimo reikalavimo pobūdžio), jeigu jis yra ilgesnis už atitinkamų kitų teisės aktų nustatytą duomenų saugojimo (kitokio tvarkymo) terminą.

Pasibaigus duomenų tvarkymo terminams mes duomenis ištrinsime taip, kad jų negalima būtų atgaminti arba pakeisime taip, kad jų nebūtų galima susieti su konkrečiu fiziniu asmeniu.

KAM MŪSŲ TVARKOMI ASMENS DUOMENYS GALI BŪTI ATSKLEISTI

Teisės aktų numatytais atvejais ir apimtimi mūsų tvarkomi darbuotojų, praktikantų asmens duomenys atskleidžiami arba gali būti atskleidžiami atitinkamoms valstybės institucijoms ir įstaigoms (pavyzdžiui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, teisėsaugos institucijoms jų teisėtu prašymu ir kt.), taip pat ir kitiems asmenims (pavyzdžiui, draudimo bendrovėms, antstoliams, advokatams ir kt.).

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo numatytais atvejais mūsų turimi dokumentai su darbuotojų, praktikantų asmens duomenimis gali būti perduodami saugoti į atitinkamus valstybės archyvus.

Atitinkami mūsų tvarkomi darbuotojų asmens duomenys gali būti perduoti mūsų esamiems arba potencialiems klientams, jeigu jų prašymu mes turime pagrįsti ir įrodyti atitinkamą mūsų darbuotojų kvalifikaciją (dažniausiai tokių duomenų prašo iš valstybės arba savivaldybės biudžetų finansuojamos perkančiosios organizacijos).

Mūsų tvarkomi darbuotojų asmens duomenys, surinkti darbo funkcijų vykdymo fiksavimo ir kontrolės tikslu, sprendžiant konkrečias teisines situacijas gali būti atskleisti mūsų klientams ir (arba) atitinkamus ginčus nagrinėjančioms institucijoms. Šioje pastraipoje nurodytais atvejais stengsimės atskleisti kiek įmanoma nuasmenintus asmens duomenis.

Mūsų darbuotojų, į kurių darbo funkcijas įeina sutarčių mūsų vardu sudarymas, ar kurie susiję su tokių sutarčių vykdymu, atitinkami duomenys (užimamos pareigos, vardas ir pavardė, gimimo data) gali būti atskleisti (perduoti) tretiesiems asmenims, su kuriais tokios sutartys sudaromos arba yra sudarytos (pavyzdžiui, pateikiant kitai sutarties šaliai mūsų išrašytą įgaliojimą darbuotojui veikti mūsų vardu).

Mūsų tvarkomi darbuotojų asmens duomenys gali būti atskleisti (tapti prieinamais) mums įvairias paslaugas teikiantiems asmenims (pavyzdžiui, buhalterinės apskaitos ar kitų kompiuterių programų, kuriose yra darbuotojų asmens duomenų, priežiūrą ir veikimo užtikrinimą atliekantiems asmenims, auditoriams ir pan.). Šioje pastraipoje nurodytais atvejais stengsimės atskleisti kiek įmanoma nuasmenintus asmens duomenis.

Kai kurie darbuotojų asmens duomenys gali būti prieinami kitiems mūsų darbuotojams (pavyzdžiui, darbo grafikai, atostogų grafikai gali būti skelbiami atitinkamose atitinkamų padalinių patalpose, tačiau tik tokiose, į kurias patekimas yra apribotas).

KAIP MES UŽTIKRINAME MŪSŲ TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGUMĄ

Siekdami apsaugoti mūsų tvarkomus duomenis nuo praradimo, neleistino naudojimo ar neteisėti pakeitimo, mes įgyvendinome atitinkamas organizacines ir technines priemones. Tačiau norime atkreipti dėmesį, kad jokios organizacinės ir (ar) techninės priemonės negali užtikrinti visiško duomenų saugumo. 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

Mes įsipareigojame gerbti Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytas duomenų subjektas teises:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • reikalauti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas;
 • į duomenų perkėlimą;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, arba bet kada atšaukti savo duotą sutikimą, kai tvarkymas pagrįstas duomenų subjektų sutikimu;
 • kitas asmens duomenų tvarkymui taikomų teisės aktų nustatytas teises.

Bet kokį su asmens duomenų tvarkymu susijusį prašymą duomenų subjektas gali pateikti mums elektroniniu paštu info@komanda.lt arba atsiuntęs prašymą pašto siunta  ar atvykęs į mūsų biurą žemiau nurodytu adresu.

Į visus su asmens duomenų tvarkymu susijusius prašymus mes įsipareigojame Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatyta tvarka atsakyti per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo.

KAIP ĮGYVENDINTI TEISĘ PATEIKTI SKUNDĄ DĖL DUOMENŲ TVARKYMO?

Dėl savo teisių tvarkant asmens duomenis įgyvendinimo duomenų subjektas bet kada gali kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną elektroniniu paštu duomenu.apsauga@komanda.lt.

Kiekvienas duomenų subjektas bet kada turi teisę apskųsti mūsų vykdomą jo duomenų tvarkymą, pateikdamas skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. 8 5 2712804, faks. 8 5 2619494, el. paštas ada@ada.lt,www.ada.lt). Kita vertus, mes branginame gerus santykius su visais asmenimis, todėl norime paskatinti duomenų subjektus, iškilus bet kokiems klausimams ar abejonėms, susijusiems su jų duomenų tvarkymu, nedvejojant iš pradžių kreiptis į mus.

MŪSŲ KONTAKTAI

UAB „Apsaugos komanda“

Adresas Verkių g. 31A, Vilnius, Lietuvos Respublika

Tel. + 370 52300200, El. pašto adresas info@komanda.lt

Duomenų pareigūno el. pašto adresas duomenu.apsauga@komanda.lt.

Daugiau informacijos www.komanda.lt 

PRIEDAS Nr. 1

Prie Darbuotojų asmens duomenų 

tvarkymo politikos

DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI PASKELBUS EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ IR (ARBA) KARANTINĄ DĖL COVID-19 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir (arba) karantiną, darbuotojų asmens duomenis, susijusius su jų sveikatos ir savijautos būkle, buvimu rizikos grupėje, kelionėmis ir kontaktais mes renkame, siekdami užtikrinti darbuotojų ir trečiųjų asmenų sveikatos apsaugą paskelbus ekstremalią situaciją ir (arba) karantiną. Toks duomenų tvarkymo tikslas grindžiamas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c ir d punkto nuostatomis, t.y. Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis, nustatančiomis darbdavio pareigas užtikrinti saugias darbo sąlygas savo darbuotojams, būtinybę apsaugoti gyvybinius duomenų subjekto ar kito asmens interesus. 

Šiuo tikslu mes galime paprašyti darbuotojo pateikti mums duomenis (pranešti) apie tai, ar jis buvo išvykęs į „rizikos valstybę“, ar kontaktavo su asmeniu, išvykusiu į „rizikos valstybę“, ar sergančiu COVID-19, yra jis namuose dėl karantino (nenurodant priežasties) ir karantino laikotarpį, ar jis serga (nenurodant konkrečios ligos ar kitokios priežasties), taip pat, tam , kad galėtume imtis papildomų apsaugos priemonių (įpareigoti kartu dirbusius ar su sergančiu (turinčiu simptomus) asmeniu kontaktavusius darbuotojus laikytis karantino, sudaryti sąlygas nuotoliniam darbui ar sveikatos tikrinimui ir pan.) mes galime teirautis darbuotojo apie tai, ar jam yra pasireiškę COVID-19 simptomai, ar yra nustatyta COVID-19 diagnozė, ar jis yra rizikos grupėje (nenurodant konkrečių buvimo rizikos grupėje priežaščių). Teiraudamiesi apie darbuotojo sveikatos ir savijautos būklę, mes nereikalaujame ir nereikalausime pateikti aukščiau nurodytus duomenis patvirtinančių ar paneigiančių dokumentų (pavyzdžiui atitinkamų medicininių pažymų ir kt.). Bet kuriuo atveju mes turime teisę šiuo laikotarpiu reikalauti darbuotojų matuotis kūno temperatūrą ir kitaip stebėti savo sveikatos būklę, taip pat įpareigoti darbuotoją atitinkamais vietiniais norminiais teisės aktais pranešti mums jei jam įtariamas ar patvirtinamas COVID-19.

Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu nesutikti su jo asmens duomenų tvarkymu aukščiau nurodytu tikslu, pateikdamas mums laisvos formos pranešimą Duomenų tvarkymo politikoje „MŪSŲ KONTAKTAI“ nurodytais adresais. Aptariamas duomenų subjekto pareiškimas apie nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo mums nėra automatiškai privalomas, todėl gali būti neįvykdytas (jeigu laikysime, kad konkrečiu atveju siekiami apginti duomenų subjekto teisėti interesai nėra viršesni už aukščiau nurodytus mūsų interesus).

Mūsų tvarkomi paskelbtos ekstremalios situacijos ir (arba) karantino laikotarpiu darbuotojų asmens duomenys, susiję su jų sveikatos ir savijautos būkle, buvimu rizikos grupėje, kelionėmis ir kontaktais gali būti atskleisti (perduoti) valstybės institucijoms (pavyzdžiui Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui). Tais atvejais, kai mūsų darbuotojui pasireiškė COVID-19 simptomai, ar yra nustatyta COVID-19 diagnozė, siekdami užtikrinti kitų savo darbuotojų sveikatą ir saugą, bendro pobūdžio informaciją apie COVID-19 atvejus mes galime paviešinti (neatskleisdami konkretaus užsikrėtusio dabuotojo tapatybės) kitiems savo darbuotojams (personalui).

Šiame priede nurodytus darbuotojų asmens duomenis UAB „Apsaugos komanda“ tvarkys tik tol, kol galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbta ekstremali situacija ir (arba) karantinas dėl COVID-19.

Gaukite pasiūlymą Parduotuvė