fbpx
Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika

Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 • Šioje politikoje UAB „Apsaugos komanda“ (toliau – Komanda ir/ar Bendrovė) nustato smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos principų įgyvendinimo Bendrovėje nuostatas bei vykdymo priežiūros tvarką.
 • Ši politika parengta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) įtvirtintais reikalavimais, Valstybinės darbo inspekcijos smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos rengimo metodinėmis rekomendacijomis.
 • Politikos tikslas – padėti Bendrovės darbuotojams atpažinti smurto ir priekabiavimo atvejus, galimas smurto ir priekabiavimo formas, supažindinti su smurto ir priekabiavimo prevencijos priemonėmis, pranešimų apie smurtą ir priekabiavimą teikimo ir nagrinėjimo tvarka, apie smurtą ir priekabiavimą pranešusių asmenų ir nukentėjusių asmenų apsaugos priemonės ir jiems teikiama pagalba, darbuotojų elgesio (darbo etikos) taisyklės ir kita informacija, susijusi su smurto ir priekabiavimo prevencija.
 • Smurtas ir priekabiavimas draudžiamas visose su darbu susijusiose Bendrovės erdvėse ir veiklose (taip, kaip tai apibrėžta DK 30 straipsnio 2 dalyje).
 • Šioje politikoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme, Lietuvos Respublikos lygių galimybių įsakyme vartojamas sąvokas, todėl pasikeitus šiuose įstatymuose vartojamoms sąvokoms automatiškai laikytina, kad pasikeičia ir šioje politikoje vartojamos sąvokos.
 • Visi Bendrovėje dirbantys asmenys privalo gerbti kito asmens orumą, mandagiai ir pagarbiai bendrauti su kitais, savo elgesiu užtikrinti darbo aplinką, kurioje kitas asmuo nepatirtų priešiškų, neetiškų, žeminančių, agresyvių, užgaulių, įžeidžiančių veiksmų.

II. SĄVOKOS, SMURTO IR PRIEKABIAVIMO ATPAŽINIMO BŪDAI

 • Sąvokos:
  • Smurtas – veikimu ar neveikimu asmeniui daromas tyčinis fizinis, psichologinis, seksualinis ar kitas poveikis, dėl kurio asmuo patiria neturtinę arba turtinę žalą.
  • Fizinis smurtas – tai tyčinis ir nepageidautinas veiksmas, pavyzdžiui, kumščiavimas, mušimas, spyrimas, stumdymas, tempimas ir kita, dėl kurio patiriama fizinė trauma arba kūno sužalojimas.
  • Psichologinis smurtas – tai bet koks nepageidautinas veiksmas, įskaitant izoliavimą, žodinį įžeidimą, asmens orumo pažeminimą, gąsdinimą, psichologinę agresiją, grasinimą panaudoti fizinę jėgą arba kitą elgesį, kuris gali menkinti tapatumo, orumo ir savivertės jausmą ir pakenkti fizinei, psichinei, dvasinei, moralinei arba socialinei darbuotojo sveikatai, saugai ir gerovei.
  • Priekabiavimas – nepageidaujamas elgesys, kai asmens lyties, lytinės orientacijos, negalios, amžiaus, rasės, etninės priklausomybės, tautybės, religijos, tikėjimo, kalbos, kilmės, socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų, pilietybės, šeiminės padėties, ketinimo turėti vaiką (vaikų) pagrindu siekiama įžeisti arba įžeidžiamas asmens orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti arba įžeidi aplinka.
  • Seksualinis priekabiavimas – nepageidaujamas užgaulus, žodžiu, raštu arba fiziniu veiksmu išreikštas seksualinio pobūdžio elgesys su asmeniu, turint tikslą pakenkti asmens orumui, ypač sukuriant bauginančią, priešišką, žeminančią ar įžeidžią aplinką.
 • Smurtui būdingi šie pagrindiniai požymiai:
  • Tyčinis elgesys;
  • Piktnaudžiavimas turimas valdžia arba įgaliojimais;
  • Stiprėjimas;
  • Pasikartojimas
  • Trukmė.

III. GALIMOS SMURTO IR PRIEKABIAVIMO FORMOS

 • Dažniausiai smurtas ir priekabiavimas pasireiškia psichologiniu spaudimu, neetišku, nepagarbiu elgesiu kitų darbuotojų atžvilgiu, ignoravimu, engimu, nepagrįstomis pastabomis ir kritika, šaukimu, įžeidinėjimu, šmeižimu, manipuliavimu, pajuoka, patyčiomis, pasiekimų nuvertinimu, neetiškais komentarais, grasinimais, bauginimais, rečiau – fiziniu ir (arba) seksualiniu išnaudojimu.
 • Nepriimtino ir/ar nepageidaujamo elgesio galimos išraiškos:
  • nepriimtinas ar nepageidaujamas fizinis kontaktas (pavyzdžiui, fizinis prisilietimas, glostymas, plekštelėjimas, grybštelėjimas, siekimas prisiliesti (apkabinti), siekimas pabučiuoti, bučiavimas prisitraukti arčiau kito asmens ir kt.) ar tokio fizinio kontakto reikalavimas;
  • fizinio ar psichologinio diskomforto sukėlimas nesilaikant pagarbaus atstumo;
  • fizinis smurtas (stumdymas, trenkimas, daiktų mėtymas ir kt.);
  • įkyrus domėjimasis apie privatų gyvenimą, intymius santykius, įkyrus dėmesio rodymas;
  • nepagrįstos pastabos ir (ar) kritika;
  • grasinimas ar kitoks bauginantis elgesys, žeminimas, užgauliojimas, engimas, ignoravimas;
  • kalbėjimo tonas, riksmai, nevaldomos emocijos, kurie gali žeisti, žeminti ar kelti neigiamas emocijas;
  • nepageidaujami komentarai dėl išvaizdos, kūno formos, aprangos;
  • įžeidžiantys juokai, patyčios, apkalbos, gandai, šmeižtas, užgaulūs gestai;
  • tyčinis darbuotojo izoliavimas darbinėje veikloje;
  • informacijos, nesusijusios su darbuotojo funkcijomis, apie jį rinkimas ir (arba) platinimas;
  • elgesys, kuriuo siekiama riboti asmens apsisprendimo laisvę;
  • poveikis darbuotojui, siekiant tam tikrų su darbu nesusijusių funkcijų (paslaugų) atlikimo.
  • nepadoraus turinio informacijos demonstravimas ar siuntimas;
  • kitas nepriimtinas elgesys, kuriuo siekiama darbuotoją įskaudinti, įbauginti, sumenkinti;
  • nepagrįstas darbo sąlygų bloginimas, palyginti su kitais darbuotojais arba kai nėra objektyvių priežasčių;
  • persekiojimas;
  • intymių santykių siekimas, kitas darbuotojas/asmuo išreiškė aiškų nesutikimą.
 • Aukščiau nurodytas sąrašas nėra baigtinis ir gali pasireikšti kitokiais būdais ar būdais, kurie nėra akivaizdūs, tačiau sukelia nemalonią, bauginančią, žeminančią ar įžeidžią darbo aplinką.
 • Smurtu ir (ar) priekabiavimu nelaikomi teisėti nurodymai pavaldiems darbuotojams, susiję su jų darbo funkcijų ir (ar) pareigų vykdymu, net jeigu tokie nurodymai darbuotojui ir nepatinka.

IV. SUPAŽINDINIMO SU SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS PRIEMONĖMIS TVARKA

 • Bendrovės darbuotojai pasirašytinai supažindinami su šia politika.
 • Ši politika patalpinama Komandos internetinėje svetainėje.

V. PRANEŠIMŲ APIE SMURTĄ IR PRIEKABIAVIMĄ TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

 • Pranešimų tyrimas grindžiamas šiais pagrindiniais principais:
  • betarpiškumo – visiems susijusiems asmenims (nukentėjusiajam, skundžiamajam, liudytojui (-ams) sudaromos visos galimybės pateikti paaiškinimus dėl savo veiksmų;
  • operatyvumo – pranešimai nagrinėjami per kiek įmanoma trumpiausią terminą (pastaba: teisės aktai nenumato konkrečių terminų);
  • pagalbos nukentėjusiajam – gavus pranešimą dėl priekabiavimo ir (arba) smurto, sudaromos psichologiškai saugios darbo sąlygos;
  • objektyvumo ir nešališkumo – tyrimas atliekamas objektyviai, neturint išankstinių nuostatų dėl aplinkybių vertinimo;
  • nekaltumo – skundžiamasis laikomas nekaltu, kol bus priimtas sprendimas dėl pažeidimo ar jo netinkamo elgesio.
 • Darbuotojas, manantis, kad prie jo ar kito asmens yra priekabiaujama ir (arba) naudojamas smurtas, turi teisę (rekomenduojama per kiek įmanomai trumpesnį laiką nuo skundžiamų veiksmų padarymo arba paaiškėjimo dienos) raštu ar žodžiu kreiptis į Komandos generalinį direktorių. Informacija apie gautą skundą laikoma konfidencialia.
 • Visi pranešimai (skundai) apie smurto ir priekabiavimo atvejus turi būti registruojami ir nagrinėjami.
 • Pranešime (skunde) turi būti nurodyti išsamūs paaiškinimai apie patirto smurto ir (arba) priekabiavimo situaciją, smurto apraiškas ir aplinkybes, nurodyti galimi liudytojai, pridėti įrodymai (jeigu tokie yra).
 • Pranešimas (skundas) nagrinėjamas žodine arba rašytine tvarka. Pranešimas (skundas) turi būti išnagrinėtas ir pareiškėjui atsakyta per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos.
 • Nagrinėjant pranešimus (skundus) Bendrovė įsipareigoja užtikrinti konfidencialumą pokalbių su nukentėjusiaisiais, skundžiamaisiais ir liudytojais metu.
 • Pranešimą (skundą) nagrinėja generalinis direktorius ir/arba jo įgaliotas atsakingas asmuo. Esant poreikiui pranešimo (skundo) nagrinėjimui gali būti skiriama/sudaroma komisija.

VI. APIE SMURTĄ IR PRIEKABIAVIMĄ PRANEŠUSIŲ ASMENŲ IR NUKENTĖJUSIŲ ASMENŲ APSAUGOS PRIEMONĖS IR JIEMS TEIKIAMA PAGALBA

 • Atsižvelgiant į pateikto skundo pobūdį ir aplinkybes, tam, kad pareiškėjas (darbuotojas) būtų apsaugotas nuo persekiojimo ir/ar kitokio priešiško elgesio, jo pageidavimu ir/ar sutikimu, kol bus tiriamas jo skundas gali būti išleistas kasmetinių atostogų, jam suteikta papildomų poilsio dienų, pakeistos pamainos (jei toje pačioje pamainoje dirba asmuo, kurio veiksmai (neveikimas) skundžiami) ar laikinai perkeltas į kitą darbo vietą.

VII. DARBUOTOJŲ ELGESIO TAISYKLĖS

 • Visi Bendrovės darbuotojai taip pat turi laikytis Lygių galimybių politikos taisyklių, kuriomis siekiama sukurti darbo aplinką, ginančią ir saugančią darbuotojo ar darbuotojų grupės garbę ir orumą, fizinį ar psichologinįneliečiamumą.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 • Visiems Bendrovės darbuotojams privaloma laikytis šios politikos.
 • Politika yra peržiūrima ir, prireikus, atnaujinama, atsižvelgiant į gautus pranešimus apie smurtą ir priekabiavimą, nustatytus smurto ir priekabiavimo atvejus, pasikeitus galimiems jų pavojams arba atsiradus naujų pavojų.
 • Bendrovės darbuotojas (-ai) pažeidę šios Politikos nuostatas, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
Gaukite pasiūlymą Parduotuvė