fbpx
Privatumo politika

Privatumo politika

Asmens duomenų tvarkymo POLITIKA

2020-12-07

Bendrosios nuostatos

 

Mes, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta UAB „Apsaugos komanda“, šia asmens duomenų tvarkymo politika (toliau – Duomenų tvarkymo politika) nustatome pagrindines gaires ir nuostatas, kurių mes įsipareigojame laikytis ir vykdyti tvarkydami mums patikėtus ar kitaip surinktus fizinių asmenų (duomenų subjektų) asmens duomenis.

Šiame dokumente pateikiami glausti atsakymai į tokius klausimus:

Duomenų tvarkymo politika parengta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų apsaugai taikytinais teisės aktais.

Mes pasiliekame teisę bet kada vienašališkai savo nuožiūra keisti šią Duomenų tvarkymo politiką paskelbdami naują jos tekstą savo interneto svetainėje.

 

kokiais duomenų tvarkymo principais mes vadovaujamės?

Tvarkydami asmens duomenis mes įsipareigojame vadovautis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 5 straipsnyje įtvirtintais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais principais, pagal kuriuos asmens duomenys turi būti:

 • duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
 • renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus Bendrojo duomenų apsaugos reglamento numatytas išimtis;
 • adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant nusistatytų tikslų;
 • nuolat tikslūs ir prireikus atnaujinami;
 • laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina iš anksto nusistatytais tikslais (su Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytomis išimtimis);
 • tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas techninis ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

kaip mes renkame asmens duomenis?

Priklausomai nuo duomenų pobūdžio ir jų tvarkymo tikslų mes asmens duomenis renkame:

 • tiesiogiai iš duomenų subjekto, jam pateikiant savo asmens duomenis (pavyzdžiui, duomenų subjektui užpildant (popieriuje ar elektroniniu būdu) atitinkamas sutarčių grafas (dalis, formas), atitinkamus interneto svetainės laukus, pateikiant dokumentų kopijas);
 • teikiant paslaugas naudojamos įrangos pagalba (pavyzdžiui, priimant, apdorojant, archyvuojant ir (ar) kitaip tvarkant signalizacijų siunčiamus signalus (įjungimo, išjungimo, suveikimo ir kt.), transporto priemonių buvimo nustatymo įrangos perduodamus duomenis, iš stebimų patalpų perduodamus vaizdo įrašus, įrašant telefoninius pokalbius su atsakingu personalu ir kt.);
 • duomenų subjektui lankantis mūsų interneto svetainėje (naudojant slapukus);
 • iš kitų duomenų valdytojų (pavyzdžiui, elektroninės apsaugos sutartį sudariusiems duomenų subjektams pateikiant mums asmenų, įgaliotų įjungti/išjungti signalizaciją, duomenis);
 • esant pagrįstam poreikiui – iš įvairių viešai prieinamų šaltinių (pavyzdžiui, VĮ „Registrų centras“ tvarkomo nekilnojamojo turto registro, VĮ „Regitra“ tvarkomo sausumos transporto priemonių registro ir kt.);
 • vykdant vaizdo mūsų naudojamose patalpose stebėjimą ir įrašymą.

kokius duomenis ir kokiems tikslams mes renkame?

Priklausomai nuo duomenų tvarkymo tikslų mes, pasiremdami Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalyje numatytomis nuostatomis, renkame ir tvarkome tokius žemiau nurodytus asmens duomenis

Su sutarties sudarymu ir vykdymu susijusius duomenis

Duomenų tvarkymo tikslas ir apimtis

Tam, kad galėtume sudaryti paslaugų teikimo ar kitokią sutartį su duomenų subjektu ir ją vykdyti (teikti paslaugas, atlikti darbus), taip pat vykdyti finansinę apskaitą (išrašyti sąskaitas, rinkti ir saugoti teisės aktų nustatytą finansinės atskaitomybės informaciją), apmokėjimo už paslaugas kontrolę, teikti su sudaryta sutartimi susijusią informaciją (apie sutarties sąlygų pasikeitimus ir kt.), įrodyti sutarties vykdymą, mes turime žinoti atitinkamus duomenis. Tuo tikslu mes tvarkome šiuos duomenis:

 • bendrąją informaciją apie duomenų subjektą, kaip sutarties šalį, kurią mes prašome pateikti sutarties sudarymo metu:
 • vardą ir pavardę;
 • asmens kodą arba gimimo datą;
 • gyvenamosios vietos adresą;
 • adresą korespondencijai (jei nesutampa su gyvenamosios vietos adresu);
 • telefono numerį;
 • elektroninio pašto adresą;
 • su mumis juridinių asmenų vardu sutartis sudarančių atstovų asmens duomenis (einamas pareigas, vardą, pavardę, kitus atitinkamuose įgaliojimuose nurodytus duomenis);
 • kitus atitinkamose sutartyse pateiktus duomenis.
 • sutarties vykdymui reikalingą informaciją, kurią mes prašome pateikti atitinkamos sutarties sudarymo metu (priklausomai nuo teikiamų paslaugų pobūdžio):
 • saugomo pastato ar atskirų patalpų (objekto) adresą, planus (schemas) ir fotonuotraukas;
 • transporto priemones identifikuojančius duomenis (valstybinį registracijos numerį ir kt.);
 • duomenų subjekto pasirinktų patikėtinių (t. y. asmenų, kuriems duomenų subjektas paveda apsaugos paslaugų teikimo sutartyje numatytais atvejais gauti informaciją apie signalizacijos suveikimus ir operatyviai priimti sprendimus, susijusius su saugomo pastato ar atskirų patalpų (objekto) apsauga) vardą, pavardę, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą;
 • kitus atitinkamose sutartyse pateiktus duomenis.
 • sutarties vykdymo metu surenkamą ar kitaip su sutarties vykdymu susijusią informaciją, kurią mes, vykdydami sutartį, gauname atitinkamos įrangos pagalba (priklausomai nuo teikiamų paslaugų pobūdžio):
 • duomenis, užfiksuotus telefoninių pokalbių su mūsų centralizuoto valdymo padalinio darbuotojais įrašuose;
 • saugomo pastato ar atskirų patalpų (objekto) signalizacijos įjungimo, išjungimo, suveikimo laiką ir kitus signalizacijos perduodamus duomenis (teikiant patalpų elektroninės apsaugos paslaugas);
 • transporto priemonių buvimo vietos duomenis (teikiant transporto priemonės apsaugos arba judėjimo kontrolės paslaugas);
 • duomenų subjekto teritorijoje, patalpose (objekte) vykdomo vaizdo įrašo duomenis (teikiant atitinkamą paslaugą);
 • kitus teikiant atitinkamas paslaugas gaunamus duomenis.
 • kitą sutarties vykdymo metu gaunamą informaciją:
 • su mokėjimais už suteiktas paslaugas susijusius duomenis (mokėjimo sumą, datą, būdą, mokėjimo sąskaitos, iš kurios atliekamas mokėjimas, numerį ir kt.);
 • įgaliojimų identifikavimui bendraujant su CSP naudojamus slaptažodžius;
 • prisijungimo prie mūsų internetinės svetainės duomenis (prisijungimo vardas ir pan.).

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Aukščiau nurodytų duomenų tvarkymas grindžiamas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Be to, duomenų subjekto mums pateikiamų kitų duomenų subjektų (mūsų kliento patikėtinių), taip pat vykdant sutartį gaunamų asmens duomenų tvarkymas pas mus grindžiamas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktu siekiant užtikrinti mūsų ir (arba) mūsų kliento teisėtus interesus.

 

Duomenų nepateikimo pasekmės

Jei mes negausime šių aukščiau nurodytų asmens duomenų, mes negalėsime sudaryti atitinkamos sutarties ir (arba) teikti atitinkamų paslaugų, atlikti darbų.

Su įsiskolinimų administravimu susijusius duomenis

Duomenų tvarkymo tikslas ir apimtis. Duomenų subjekto teisė nesutikti su duomenų tvarkymu

Duomenų subjektui uždelsus apmokėti už suteiktas paslaugas, mes duomenis apie jo įsiskolinimą, taip pat atitinkamus sudarant ir (arba) vykdant sutartį gautus jo duomenis tvarkysime tam, kad galėtume imtis veiksmų tokio įsiskolinimo atgavimui. Be to, mes ir (arba) mūsų vardu veikiantis duomenų tvarkytojas galės gauti įsiskolinusio duomenų subjekto duomenis apie jo vardu registruotą turtą ir (ar) finansinius įsipareigojimus bei įsiskolinimus iš įvairių viešai prieinamų šaltinių (pavyzdžiui, iš VĮ „Registrų centras“ valdomo Nekilnojamojo turto registro, VĮ „Regitra“ sausumos transporto priemonių registro duomenų bazės ir kt.).

Administruodami savo klientų – juridinių asmenų įsiskolinimą, susisiekimo ir informacijos teikimo tikslais mes tvarkysime sudarant ir (ar) vykdant atitinkamą sutartį mūsų gautus to kliento atstovo asmens duomenis.

Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu nesutikti su jo asmens duomenų tvarkymu šiais tikslais, pateikdamas mums laisvos formos pranešimą žemiau nurodytais adresais. Aptariamas duomenų subjekto pareiškimas apie nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo mums nėra automatiškai privalomas, todėl gali būti neįvykdytas (jeigu laikysime, kad konkrečiu atveju siekiami apginti duomenų subjekto teisėti interesai nėra viršesni už aukščiau nurodytus mūsų interesus).

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Asmens duomenų tvarkymas įsiskolinimo valdymo tikslais yra pagrįstas mūsų interesu ir teise pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus dėl mums priklausančio užmokesčio už suteiktas paslaugas ar atliktus darbus atgavimo ir yra paremtas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punkto nuostata.

Automatizuotas sprendimų priėmimas

Duomenų subjektui uždelsus atsiskaityti su mumis už paslaugas, sprendimas, susijęs su skolos administravimo veiksmais (dėl atitinkamų pranešimų duomenų subjektui siuntimo, atitinkamų duomenų pateikimo skolų administravimą atliekantiems subjektams ir kt.) mūsų tvarkomų duomenų pagrindu (atsižvelgiant į įsiskolinimo dydį, terminą, pakartotinumą) gali būti priimtas automatizuotai.

Su duomenų subjektų mums pateiktais įvairiais prašymais susijusius duomenis

Duomenų tvarkymo tikslas ir apimtis. Duomenų subjekto teisė nesutikti su duomenų tvarkymu

Duomenų subjektui pateikus mums kokį nors prašymą (pretenziją, reikalavimą, užklausimą), net jeigu jis nėra sudaręs su mumis sutarties, jo mums pateiktus duomenis (vardą, pavardę, duomenis komunikavimui, kitus pateiktus duomenis) mes tvarkysime tam, kad galėtume tokį prašymą išspręsti, pateikti duomenų subjektui atsakymą, taip pat imtis kitų būtinų veiksmų pagal duomenų subjekto prašymą.

Savo asmens duomenų aukščiau nurodytu jų tvarkymo tikslu duomenų subjektas teikti neprivalo. Tačiau kai kurių duomenų nepateikus, duomenų subjekto atitinkamas prašymas mums gali būti neįvykdomas.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Asmens duomenų tvarkymas mums pateiktų prašymų sprendimo tikslais yra paremtas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b, c ir/arba f punktų nuostatomis.

Tiesioginei rinkodarai reikalingus duomenis

Duomenų subjektui sutikus (užpildžius atskirą formą), jo elektroninio pašto adresas gali būti naudojamas tiesioginės rinkodaros tikslu. Toks duomenų tvarkymas yra paremtas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punkto nuostata.

Duomenų subjektas gali bet kada nesutikti arba atšaukti savo sutikimą naudoti jo duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Duomenų subjektui nesutikus naudoti jo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais arba tokį sutikimą atšaukus, jo duomenys tokios rinkodaros tikslais nebebus tvarkomi, tačiau duomenų subjektas nepraras galimybės naudotis kitomis mūsų teikiamomis paslaugomis.

Mūsų patalpose vykdomų vaizdo įrašų duomenis

Siekiant užtikrinti darbuotojų, lankytojų ir patalpų saugumą mūsų naudojamose patalpose vykdomas vaizdo stebėjimas ir įrašymas. Šiuo tikslu mes tvarkome vaizdo duomenis, surinktus asmenims lankantis tokiose mūsų patalpose.

Mūsų vykdomas vaizdo įrašų duomenų tvarkymas yra pagrįstas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punkto nuostata.

Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu nesutikti su jo asmens duomenų tvarkymu šiais tikslais, pateikdamas mums laisvos formos pranešimą žemiau nurodytais adresais. Aptariamas duomenų subjekto pareiškimas apie nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo mums nėra automatiškai privalomas, todėl gali būti neįvykdytas (jeigu laikysime, kad konkrečiu atveju siekiami apginti duomenų subjekto teisėti interesai nėra viršesni už aukščiau nurodytus mūsų interesus).

Su lankymusi interneto svetainėje susijusius duomenis

Savo interneto svetainėje mes naudojame slapukus (angl. cookies), turėdami tikslą pagerinti naršymo mūsų interneto svetainėje kokybę, turėti statistinius ir rinkodarai skirtus duomenis. Šiuo tikslu duomenų subjektams lankantis mūsų interneto svetainėje mes renkame šiuos duomenis:

 • įrenginio, iš kurio prisijungta prie interneto svetainės, IP adresą;
 • svetainės naudojimo kalbos pasirinkimą.

Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas naudojant slapukus yra pagrįstas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a ir b punktų nuostatomis.

Sutikimo tvarkyti duomenis nedavimo arba atšaukimo pasekmės

Duomenų subjektas gali nesutikti su slapukų naudojimu jo atžvilgiu, o tokį sutikimą davęs – bet kada jį atšaukti. Tai padaryti galima pakeičiant savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrinant įrašytus slapukus.

Neleidus naudoti slapukų arba juos ištrynus, gali pailgėti naršymui interneto svetainėje reikalingas laikas, taip pat gali nebebūti galimybės pasinaudoti kai kuriomis interneto svetainės funkcijomis.

Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų interneto svetainėje

Mūsų interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių mes nekontroliuojame. Mes neatsakome už duomenų, kuriuos surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Apie tokių duomenų privatumo apsaugą duomenų subjektas turi pasidomėti pas atitinkamas trečiąsias šalis, kurių svetainėmis ar paslaugomis naudojasi.

Kaip ilgai mes tvarkome duomenis?

Mes asmens duomenis tvarkome visą su konkrečiu duomenų subjektu sudarytos sutarties galiojimo laikotarpį ir dar 10 metų po jos pabaigos, išskyrus:

 • finansinius sutarties vykdymo duomenis, kurie saugomi 10 metų nuo atitinkamos finansinės operacijos užbaigimo;
 • duomenis apie įsiskolinimą, kurie saugomi 10 metų nuo įsiskolinimo padengimo;
 • patikėtinių duomenis, kurie saugomi iki konkretus patikėtinis bus išbrauktas iš patikėtinių sąrašo;
 • signalizacijos įjungimo, išjungimo ir suveikimo duomenis, kurie saugomi iki mūsų naudojamų laikmenų užsipildymo, tačiau ne trumpiau kaip 90 dienų. Laikmenų užsipildymo laikas objektyviai priklauso nuo visų į mūsų įrangą pajungtų sistemų (signalizacijų ir kt.) siunčiamų duomenų kiekio;
 • vaizdo iš saugomų objektų įrašų duomenis, kurių mes pas save neišsaugome (išskyrus, kai konkrečioje sutartyje nustatyta kitaip).
 • vaizdo mūsų patalpose įrašus, kuriuos mes saugome 4 paras;
 • įvairiuose duomenų subjektų prašymuose mums nurodytus asmens duomenis, kurie saugomi 6 mėnesius po prašymo išsprendimo, bet ne trumpiau kaip vienerius metus nuo prašymo gavimo.

Manydami, kad konkrečiu atveju gali kilti ginčas, mes su tokiu atveju susijusius duomenis saugome visą galiojančiuose įstatymuose nustatytą atitinkamą ieškinio senaties terminą (priklausomai nuo galimo reikalavimo pobūdžio), jeigu jis nėra trumpesnis už atitinkamą aukščiau nurodytą terminą.

Pasibaigus duomenų tvarkymo terminams mes duomenis ištriname, kad jų negalima būtų atgaminti arba pakeičiame taip, kad jų nebūtų galima susieti su konkrečiu fiziniu asmeniu.

 

Kam mūsų tvarkomi asmens duomenys gali būti atskleisti?

Mūsų tvarkomi asmens duomenys gali būti atskleisti mūsų pasitelktiems paslaugų teikimui ir (ar) darbų atlikimui asmenims ir (arba) asmenims, teikiantiems mums atitinkamas paslaugas ar atliekantiems atitinkamus darbus (paslaugų subtiekėjams, subrangovams, atitinkamos įrangos techninę priežiūrą atliekantiems asmenims ir pan.), taip pat mūsų civilinę atsakomybę apdraudusioms draudimo bendrovėms, mus atstovaujantiems advokatams, advokatų padėjėjams, auditoriams, kitiems mūsų veiklos priežiūrą atliekantiems nepriklausomiems asmenims (pavyzdžiui, vadybos sistemos auditoriams). Su konkretaus objekto signalizacijos naudojimu susiję asmens duomenys (signalizaciją įjungusio ir (ar) išjungusio asmens duomenys (vardas, pavardė) ir pan. ), iš objekto gauti vaizdo duomenys gali būti atskleisti asmeniui, kuris yra su mumis sudaręs to Objekto apsaugos ar kitokių paslaugų sutartį. Šiuo atveju mes atskleisime tik tiek asmens duomenų, kiek bus būtina atitinkamos sutarties įvykdymui.

Uždelsus atsiskaityti už mūsų suteiktas paslaugas, atliktus darbus ar pateiktas prekes atitinkami asmens duomenys gali būti atskleisti skolų administravimą vykdantiems ir (arba) jungtines skolininkų rinkmenas tvarkantiems asmenims, kartu pateikiant jiems įsiskolinimą pagrindžiančius dokumentus, tokius kaip neapmokėtas PVM sąskaitas faktūras, atitinkamas suteiktų paslaugų, atliktų darbų ar pateiktų prekių sutartis, perdavimo aktus ir kitus dokumentus. Šioje pastraipoje nurodytu atveju, atitinkamų dokumentų pateiksime tik tiek, kiek būtina kliento įsiskolinimo dydžiui ir pagrindui pagrįsti.

Su lankymusi interneto svetainėje susiję duomenys gali būti atskleisti mūsų partneriams, pasitelktiems mūsų interneto svetainės priežiūrai ir vystymui, statistinių duomenų apdorojimui.

Teisės aktų nustatyta tvarka mes galime būti įpareigoti atskleisti duomenis kompetentingoms institucijoms ar įstaigoms (pavyzdžiui, policijai, teismams, mokesčių inspekcijai, darbo inspekcijai, draudimo bendrovėms).

Atskiruose susitarimuose su duomenų subjektais gali būti numatyti ir kiti jų asmens duomenų gavėjai (pavyzdžiui, duomenų subjektui per mus sudarius jo turto draudimo sutartį, atitinkami jo asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, turto adresas, kontaktiniai duomenys bus perduoti draudimo bendrovei).

Kaip mes užtikriname mūsų tvarkomų asmens duomenų saugumą?

Siekdami apsaugoti mūsų tvarkomus duomenis nuo praradimo, neleistino naudojimo ar neteisėti pakeitimo, mes įgyvendinome atitinkamas organizacines ir technines priemones. Tačiau norime atkreipti dėmesį, kad jokios organizacinės ir (ar) techninės priemonės negali užtikrinti visiško duomenų saugumo.

 

kokias teises turi Duomenų subjektai?

Mes įsipareigojame gerbti Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytas duomenų subjektų teises:

 • žinoti (būti informuotiems) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • reikalauti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas;
 • į duomenų perkėlimą;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys;
 • kitas asmens duomenų tvarkymui taikomų teisės aktų nustatytas teises.

Bet kokį su asmens duomenų tvarkymu susijusį prašymą duomenų subjektas gali pateikti mums elektroniniu paštu info@komanda.lt arba atsiuntęs prašymą pašto siunta, arba atvykęs į mūsų biurą žemiau nurodytu adresu. Atsižvelgdami į duomenų subjekto prašymo dalyką siekdami užtikrinti mūsų tvarkomų asmens duomenų konfidencialumą mes galime pareikalauti prašymą pateikusio asmens pateikti papildomos informacijos, reikalingos asmens duomenų subjekto tapatybei nustatyti ir (arba) patvirtinti savo tapatybę konkrečiu būdu (pavyzdžiui, prašymą pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, asmeniškai atvykti į vietą ir pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, atsiųsti tinkamai patvirtiną tokio dokumento kopiją ar pan.). Asmeniui tokio mūsų prašymo neįvykdžius, jo prašoma informacija gali būti nesuteikta.

Į visus su asmens duomenų tvarkymu susijusius prašymus mes įsipareigojame Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatyta tvarka atsakyti per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo.

kaip įgyvendinti Teisę pateikti skundą dėl duomenų tvarkymo?

 

Dėl savo teisių mums tvarkant asmens duomenis įgyvendinimo duomenų subjektas bet kada gali kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną elektroniniu paštu duomenu.apsauga@komanda.lt.

Kiekvienas duomenų subjektas bet kada turi teisę apskųsti mūsų vykdoma jo duomenų tvarkymą, pateikdamas skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. 8 5 2712804, faks. 8 5 2619494, el. paštas ada@ada.lt,www.ada.lt). Kita vertus, mes branginame kiekvieną savo klientą, todėl norime paskatinti duomenų subjektus, iškilus bet kokiems klausimams ar abejonėms, susijusiems su jų duomenų tvarkymu, nedvejojant iš pradžių kreiptis į mus.

Mūsų kontaktai

UAB „Apsaugos komanda“

Adresas Lakūnų g. 14B, Vilnius, Lietuvos Respublika

Tel. + 370 52300200, El. pašto adresas info@komanda.lt

Duomenų pareigūno el. pašto adresas duomenu.apsauga@komanda.lt.

Daugiau informacijos www.komanda.lt

Gaukite pasiūlymą Parduotuvė